Terms of Service & Privacy Policy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KORZYSTANIA Z BLOGA „Blog Of Poland” WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

TERMS OF THE DIGITAL SERVICES AND USAGE OF THE BLOG „Blog Of Poland” TOGETHER WITH THE PRIVACY POLICY

Warszawa, dn. 21 stycznia 2013

Warsaw, January 21st, 2013

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 – GENERAL

 1. Blog BlogOfPoland.com jest administrowany przez podmiot opisany poniżej. Poniższa osoba, prowadząca działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiedzialna jest za administrowanie blogiem oraz za sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych przechowywanych przez blog. Właścicielem bloga „Blog Of Poland” (nazywanym dalej Usługodawcą, zaś sam blog nazywany dalej Blogiem) jest:

The BlogOfPoland.com blog is being administered by the company described below. The person below, who is a Sole Trader and leads a company registered in the Republic of Poland, is responsible for the administration of the Blog and oversight over any and all personal data if such is being kept by the Blog. The owner of the „Blog of Poland” (called hereforth the Service Provider, and the blog will hereforth be called Blog):

Mike Sierra Professionals Michał Swoboda

ul Joliot-Curie 9B m. 7

02-646 Warszawa, POLAND

E-mail: michal.swoboda [@] blogofpoland.com

REGON (CRO – Company Registration Office Number): 146272538

NIP: 522-260-11-16 / EU VAT No.: PL5222601116

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj usług świadczonych poprzez Blog, sposób i warunki ich świadczenia oraz warunki korzystania z serwisu przez użytkowników.

 

Those terms of service describe the type of services rendered by the Blog, the way they are being rendered and the terms on which users may utilize those services.

 

 1. Każda osoba fizyczna, prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Bloga (zwane dalej Usługobiorcami) zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Each private person or company using the Blog (called a Client hereforth) are obliged to obey those terms of service.

 

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu przez usługobiorcę może skutkować zablokowaniem dostępu do serwisu lub innymi sankcjami, zgodnymi z kodeksem cywilnym i kodeksem karnym.

 

If a Client does not obey by the rules setforth in those terms of service, the service provider may block the Clients access to the Blog and/or perform any other actions in accordance with the civil or criminal law of Poland or the country of origin of the Client.

 

 1. Wejście na Blog (poprzez załadowanie treści dostępnej pod adresem http://blogofpoland.com bezpośrednio lub w wyniku przekserowania z innych serwisów) jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Entering the Blog (by accessing content available under the domain http://blogofpoland.com directly or by being redirected from other services) is equivalent to the acceptance of those terms of service.

 

 1. Blog świadczy usługi polegające na:

 

The Blog provides the following services:

 

 1. Dostarczaniu informacji poprzez prezentację artykułów, wywiadów, felietonów i innych utworów tekstowych, podcastów (materiałów dźwiękowych) oraz filmów dotyczących szeroko pojętej tematyki polskiej.

 

Providing information about Poland in a broad respect. The information is published in the form of text (posts, articles, interviews, columns), podcasts and movies.

 

 1. Umożliwianie dodawania komentarzy (wyrażania osobistych opinii) dotyczących publikowanych przez serwis wiadomości (dla utworów, które Usługodawca zdecydował się udostępnić do publicznego komentowania).

 

Enabling the Clients to post comments (their personal opinions) on the materials published on the Blog, provided the Service Provider has decided to enable such comment system for a given post.

 

 1. Prezentowaniu opisów oraz recenzji produktów i usług.

 

Presenting descriptions, reviews and opinions on products and services.

 

 1. Tworzeniu wspólnoty użytkowników serwisu, dzięki której mogą oni w łatwy sposób wyrażać swoje opinie na temat recenzowanych produktów i usług oraz komunikować się między sobą.

 

Creating a community of Clients which allows them to easily express their opinions on reviewed products and services and communicate with each other.

 

 1. Emitowaniu reklam i innych materiałów promocyjnych, w tym artykułów sponsorowanych.

 

The emission or publication of advertisements and other promotional material, including sponsored articles.

 

 1. Współpracy ze sprzedawcami produktów i usług, przy czym forma współpracy nie będzie kolidowała z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

Cooperation with manufacturers, sellers and providers of products and services provided that the form of cooperation does not collide with those terms of service.

 

§ 2 – MATERIAŁY PUBLIKOWANE NA BLOGU

§ 2 – MATERIALS PUBLISHED ON THE BLOG

 

 1. Usługodawca posiada prawa autorskie do wszystkich artykułów, wywiadów, felietonów i innych utworów publikowanych na łamach serwisu. Od niniejszej zasady możliwe są trzy wyjątki:

 

The Service Provider owns all the copyrights for all articles, posts, interviews, columns, podcasts and movies published on the Blog. There can be three possible exceptions to this rule:

 

 1. Usługodawca może umieścić na łamach serwisu zdjęcia lub grafiki, do których nie posiada praw autorskich, pod warunkiem, że właściciel praw autorskich wyraził na to zgodę (dotyczy to w szczególności grafik i zdjęć zakupionych za pośrednictwem fotostocków). Nazwa właściciela praw autorskich zdjęcia lub grafiki zostanie odpowiednio opisana w serwisie jeżeli właściciel tego wymaga.

 

The Service Provider may present photographs, pictures, drawings and other graphical images to which the Service Provider is not the owner of the copyrights, provided that the owner of those copyrights expresses an agreement for those materials to be published. The copyright ower may express this agreement by publishing his/her works under a certain type of license (like Creative Commons) or by another licensing way (in particuarly, throughout photostock services). In all such cases the worki s clearly marked as being copyrighted by a person or company different than the Service Provider in a way acceptable to the owner.

 

 1. Usługodawca może umieścić na Blogu materiały tekstowe autorstwa innych osób w ramach blogowania gościnnego (tzw. Guest Blogging). W takiej sytuacji dany materiał tekstowy będzie w sposób jasny oznaczony jako będący autorstwa innej osoby. Każdorazowo, osoba taka musi wyrazić zgodę na publikację jej/jego artykułów na Blogu.

 

The Service Provider may publish on the Blog text material, the copyright to which belongs to other persons or companies in the form of guest blogging. In this case, such material will be clearly marked as being authored by another person. In each such case, the author of the material must agree for his/her work to be published on the Blog.

 

 1. Usługodawca może umieścić na Blogu treści video dostępne publicznie w serwisach takich jak YouTube. W takich sytuacjach, materiał video nie znajduje się na serwerach Usługodawcy, tylko jest podlinkowany bezpośrednio z serwisu, na którym został umieszczony. Każdorazowo, Usługodawca zapewni aby Usługobiorca był świadomy korzystania z materiały wideo na innym serwisie.

 

The Service Provider may place on the Blog video content publicly available on web services such as YouTube. In this case, the video material is not being kept on the Service Provider’s servers. Rather, it is linked directly from the source where it was originally posted on. In each some instance, the Service Provider will make it clear to the Client that he/she is watching video material from a different web service.

 

 1. Usługodawca z założenia nie posiada praw autorskich do tekstów i grafiki umieszczanej na łamach serwisu przez reklamodawców. Tym samym, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez reklamodawców.

 

As a rule, the Service Provider does not own any copyrights to texts and graphics publihed by advertisement providers. The service provider is in no way responsible for the contents of advertisements, in that also for possible copyright breaching by the advertisers.

 

 1. Prezentowane na łamach serwisu artykuły i felietony prezentują opinie ich autorów, których nazwiska lub pseudonimy umieszczane są pod lub nad treścią utworu.

 

All texts and other materials published on the Blog represent the personal views and opinions of their authors, whose names or nicknames are clearly presented by the given work.

 

 1. Prezentowane na łamach serwisu wywiady reprezentują opinie osób, z którymi prowadzony jest wywiad lub organizacji, które osoby te reprezentują. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wyrażane w wywiadach opinie, jednocześnie dokładając wszelkich starań, aby nie zawierały treści obraźliwych jednocześnie dbając o wolność słowa, wypowiedzi i opinii.

 

The interviews presented on the Blog represent the views and opinions of the persons being interviewed or the companies which they represent. The Service Provider will not be held resposnible for those views and opinions while at the same time trying to assure that they do not contain offensive content while keeping the freedom of speech rights intact.

 

 1. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów z Bloga bez pisemnej zgody ich autorów. Dotyczy to zarówno materiałów, co do których prawa autorskie posiada Usługodawca jak i pozostałych, których prawa autorskie należą do osób trzecich.

 

It is strictly forbidden to copy any materials from the Blog without written permission of the author of such content. This refers both to materials of which the copyrights belong to the Service Provider and to all materials created by third party authors.

 

§ 3 – RECENZOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG NA BLOGU

§ 3 – REVIEWS OF PRODUCTS AND SERVICES ON THE BLOG

 1. Blog publikuje opinie i recenzje produktów i usług stron trzecich.

 

The Blog publishes opinions and reviews of third party products and services.

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów lub usług uzgadniane były z ich producentem lub wykonawcą. Odbywa się to poprzez kontakt emailowy z daną organizacją i prośbą o dostarczenie informacji na temat danej usługi lub produktu. Jeżeli producent lub wykonawca nie udostępni wnioskowanych informacji, Usługodawca może sam zamieścić opis produktu lub usługi na podstawie materiałów znalezionych w Internecie, prasie lub na podstawie własnych doświadczeń.

 

The Service Provider generally will try to agree on the product or service description will the provider, manufacturer or seller. This is done via email contact and a request to provide a detailed product or service description.If the manufacturer, provider or seller will not provide such information, or for any other reason, the Service Provider has the right to publish a description of the product or service based on materials found on the Internet, in the press or based on personal experience.

 

 1. Usługodawca umieszcza na Blogu recenzje produktów lub usług, które miał możliwość wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Recenzje mogą być autorstwa właścicieli serwisu lub innych osób, które współpracują z serwisem (w szczególności internauci, którzy zdecydowali się na taką współpracę i którym właściciel serwisu zgodził się powierzyć to zadanie). Treść recenzji jest obiektywna, recenzje na łamach serwisu nigdy nie są sponsorowane ani w żaden inny sposób uzależnione od reklamodawców (za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 poniżej). Treść recenzji może być pozytywna lub negatywna, przy czym z treści recenzji musi jasno wynikać, dlaczego kształtowana jest dana opinia.

 

The Service Provider publishes reviews of products and services which he was able to use himself. The reviews may be authored by the Service Provider or other persons who cooperate with the Service Provider (in particular, those could be Clients who chose to do such work for the Service Provider, and whom the Service Provider chose to publish on the Blog). The content of a review is factual and objective, and the reviews are never sponsored or in any way influenced by the advertisers (the only exception is described in point 4 below). The overall review may be positive or negative, but the content of the review must clearly specify why this partcular view has been presented.

 

 1. Jeżeli recenzja jest sponsorowana przez stronę trzecią (zwykle producenta lub dystrybutora produktu lub usługi) informacja taka jest prezentowana w sposób czytelny i jawny dla użytkowników bloga. Recenzje sponsorowane pozostają obiektywną oceną produktu lub usługi przez autora.

 

If a review is sponsored by a third party (genrally this will be a manufacturer, provider or seller) then appropriate information about this is presented to ensure the Client always knows that this is the case. Sponsored reviews remain an objective and dispassionate description of the product or service made by the author of the review.

 

 1. Producenci lub wykonawcy mają prawo nawiązać kontakt z właścicielem bloga w celu uzyskania informacji dotyczącej recenzji ich produktów lub usług. Informacji takich należy zasięgać pod adresem podanym na wstępie. Pod ten sam adres powinni zgłaszać się producenci lub wykonawcy, którzy chcieliby aby ich produkty lub usługi były recenzowane.

 

Manufacturers, providers or sellers of third party products or services have the right to contact the Service Provider in order to obtain any information regarding the review of their product or service. Such information should be requested by emailing the address as provided at the beginning of those terms of service. The same address should be used by persons or organizations wishing for their product or service to be reviewed.

 

 1. Recenzja zawsze pozostaje obiektywna, również w sytuacji, w której producent udostępnił bez opłat swój produkt do recenzowania. Usługodawca nie zwraca nadesłanych produktów, chyba że umowa z producentem stanowi inaczej.

 

A review always remains objective, also in a situation in which the manufacturer, provider or seller provides his/her product or service free of charge to the Service Provider for the purpose of reviewing. The Service Provider does not return products sent in for review unless a separate, appropriate agreement states the contrary.

 

 1. Komentarze wystawiane przez użytkowników do recenzji stanowią indywidualne opinie tych użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

 

Comments posted by Clients (users) to a given review represent the personal opinions of those Clients. The Service Provider has no responsibility for the content of those comments. The comments must obey the rules of those terms of service as described in par. 4 below.

 

§ 4 – KOMENTARZE DODAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

§ 4 – COMMENTS POSTED BY CLIENTS (USERS)

 

 1. Usługodawca ma prawo umożliwić usługobiorcom komentowanie (dodawanie własnych opinii na temat) artykułów, wywiadów, felietonów i innych utworów. Z założenia, wszystkie recenzje mają umożliwione dodawanie komentarzy.

 

The Service Provider has the right to enable the Clients to comment (add their own opinions) towards any material published on the Blog. As a rule, all reviews can be commented.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, ponieważ dodawane są one przez usługobiorców i nie stanowią w żadnym wypadku opinii usługodawcy.

 

The Service Provider has no responsibility for the content of the comments as they are being posted by the Clients and in no way reflect the opinions of the Service Provider.

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wszystkie komentarze były starannie moderowane. Poprzez moderację rozumie się zespół działań mających na celu usuwanie komentarzy obraźliwych, niezgodnych z prawem, łamiących ogólnie przyjęte zasady etykiety, prowadzące do niezwiązanych z tematem komentowanego materiału kłótni lub podające ewidentnie nieprawdziwe informacje.

 

The Service Provider will attempt to ensure that all comments are properly moderated. By moderated the Service Provider understands a set of tasks necessary to delete comments which are offensive, unlawful, not in accordance with generic aspects of etiquette, leading to discussions not connected with the subject of the commented content or providing evidently false information.

 

 1. Zabronione jest, aby usługobiorca dodawał komentarze, które:

 

Clients are strictly forbidden to add comments which:

 

 1. Są obraźliwe.

 

Are offensive.

 

 1. Zawierają słowa powszechnie uznawane za wulgarne.

 

Contain words commonly considered inappropriate.

 

 1. Dyskryminują ze względu na płeć, rasę, wyznanie lub poglądy polityczne.

 

Discriminate with respect to gender, race, religio nor political beliefs.

 

 1. Ewidentnie i poważnie mijają się z prawdą.

 

Are false in an evident and serious way.

 

 1. W jakikolwiek sposób łamią zasady ogólnie przyjętej etykiety.

 

In any way break the overall rules of etiquette.

 

 1. Wprowadzają niepotrzebny zamęt lub prowadzą do niezwiązanych z tematem, agresywnych dyskusji.

 

Introduce unnecessary confusion or lead to agressive discussion, not related to the subject of the content which is being commented.

 

 1. Są niezgodne z prawem.

 

Are illegal.

 

 1. Nakłaniają do popełnienia przestępstwa lub pochwalają jakiekolwiek przestępcze działania.

 

Convince or even suggest to others to commit a crime or reflect positive opinions on any criminal behaviour.

 

 1. Zawierają odwołania do innych stron internetowych, jeśli treść tych stron nie jest związana z tematem komentowanego artykułu.

 

Contain links or references to other web sites, if the content of those web sites is not relevant to the subject of the content which is being commented.

 

 1. Zawierają odwołania do stron internetowych promujących pornografię lub jakiekolwiek inne treści wymienione w niniejszym punkcie.

 

Contain links or references to web sites or other resources which are promoting pornography or any other content prohibited by this paragrapf.

 

 1. Podają jakiekolwiek dane teleadresowe jakichkolwiek osób, wliczając w to innych usługobiorców Bloga.

 

Contain private data of any persons, including other Clients and even those of the Client who posted the given comment.

 

 1. Komentarze łamiące zasady z pkt. 4 będą usuwane najszybciej, jak to będzie możliwe, przez usługodawcę.

 

Comments not obeying by the rules of pt. 4 will be deleted by the Service Provider as soon as possible.

 

 1. Usługobiorcy działający niezgodnie z pkt. 4 będą ponosili niektóre lub wszystkie z poniższych konsekwencji:

 

Clients not obeying the rules set out in pt. 4 may face some or all of the consequences below:

 

 1. Czasowe uniemożliwienie korzystania z serwisu.

 

Temporary ban from using the Blog.

 

 1. Trwałe uniemożliwienie korzystania z serwisu.

 

Permanent ban from using the Blog.

 

 1. Wytoczenie procesu zgodnie z kodeksem cywilnym, jeśli będzie to miało zastosowanie.

 

A process in court under civil law, if relevant.

 

 1. Zgłoszenie podejrzenia o dokonaniu przestępstwa do prokuratury, jeśli będzie to miało zastosowanie.

 

An information abot the possibility of a crime being comitted to an appropriate prosecutor, if relevant.

 

 1. Adresy IP, wraz z dokładną datą i czasem wystawienia komentarza, osób dodających komentarze są rejestrowane i będą udostępniane odpowiednim władzom, jeśli będzie taka konieczność.

 

IP addresses, including a precise date and time of the publishing of a given comment are being registered and will be provided to appropriate authorities if such a need arises.

 

§ 5 – NEWSLETTER

 

 1. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newsletter’a jest dobrowolne i nie warunkuje korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności serwisu.

 

Agreement of a Client to recieve the Newsletter is voluntary and does not warrant the eligibility to use any part of the Blog.

 

 1. Wpisanie przez usługobiorcę adresu poczty elektronicznej w odpowiednio oznakowane okienko w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newsletter’a (zgodnie z Art. 10 Pkt. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. z dnia 9 września, 2002 r.).

 

Entering, by the Client, his or her email address in the appropriately marked field in the Blog is equivalent to an agreement to receive the newsletter (in accordance to Article 10, Point 2 of the Providing of Electronic Services bill from the Polish Parliament dated September 9th, 2002 and published under the appropriate  „Dziennik Ustaw”.).

 

 1. Kategorycznie zabrania się usługobiorcy podawania adresu poczty elektronicznej innego niż adres usługobiorcy.

 

The Client is strictly prohibited to provide an email address other than his or her own.

 

 1. Adresy poczty elektronicznej podawane przez usługobiorcę w celu otrzymywania newsletter’a od usługodawcy służą tylko do tego celu i nie będą w żaden sposób udostępniane stronom trzecim, chyba że konieczność taka zostanie narzucona przez odpowiednie władze krajowe.

 

The email address provided by the Client for the purpose of receiving the newsletter is used only for this particular purpose and will never be provided to any third party unless this is forced upon the Service Provider by the Law of Poland.

 

 1. Celem newsletter’a jest przekazywanie informacji o bieżącej działalności serwisu, nowościach. Newsletter może również zawierać materiały promocyjne i reklamowe. W takiej sytuacji, newsletter zawiera informację, że dany materiał ma charakter promocyjny.

 

The purpose of the newsletter is to provide the Client with information about the current content of the Blog and any issues related to it. The newsletter may also contain advertisements and promotional material. In such case, the newsletter will inform the Client that this is the case.

 

 1. Usługobiorca, który zamówił newsletter poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie prośby o wykreślenie z listy odbiorców na adres newsletter [@] blogofpoland.com. Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z usunięciem adresu poczty elektronicznej usługobiorcy z baz danych oraz jakichkolwiek innych form zapisu informacji usługodawcy.

 

Clients who have applied to receive the newsletter by providing their email address may a tany time resign from their subscription by sending a request to be deleted from the list of recipients to the address newsletter@blogofpoland.com. Resigning from the subscription automatically implies that the Clients email address and any information regadring the subscription will be deleted from the database.

 

§ 6 – ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY

§ 6 – REGISTERED USERS

 

 1. Niektóre usługi oferowane przez Blog dostępne są dopiero po uprzedniej rejestracji usługobiorcy. Dostęp do tych funkcjonalności jest ograniczony jedynie dla zarejestrowanych usługobiorców i wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Do tych funkcjonalności należą:

 

Some services offered by the Blog are available only after a Client has registered to the Blog. Access to those services is available only to registered Clients and requires their identification by means of a login and password. Those services are:

 

 1. Ułatwione dodawania komentarzy, bez konieczności wpisywania informacji identyfikujących.

 

Easier posting of comments, without the need to enter idetifying information every time.

 

 1. Możliwość dodania awatara (obrazka lub zdjęcia) wybranego przez usługobiorcę.

 

The possibility to provide their own avatar (image or graphic) as chosen by the Client.

 

 1. Monitorowanie komentarzy pisanych przez innych, konkretnych usługobiorców.

 

Monitoring of comments added by other Clients.

 

 1. Publikowanie własnych treści (postów) za zgodą Usługodawcy.

 

Publishing of the Clients own content (posts) provided an appropriate agreement from the Service Provider has been received.

 

 1. Rejestracja w serwisie, tak jak korzystanie z serwisu w ogóle, wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Podczas rejestracji, użytkownik musi zaznaczyć opcję potwierdzającą zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

 

Registering to the Blog, just like using the Blog in general, requires an acceptance of this set of Terms of service. During registration, the Client has to check the appropriate checkbox, confirming that he/she agrees to those terms of service.

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych podczas rejestracji jest usługodawca.

 

The Service Provide is the administrator of any data provided during registration.

 

 1. Usługobiorca nie ma wpływu na i nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych, wysyłanych do siebie przez usługobiorców.

 

The Service Provider has no influence and no knowledge of private message sent between Clients by means of the Blog. The Service Provider has no responsibility for the content of such messages.

 

 1. Zabrania się wysyłania wiadomości prywatnych łamiących zasady komentarzy opisanych w Par. 4 pkt. 4 niniejszego regulaminu. Dodatkowo, zabronione jest wysyłanie wiadomości prywatnych o treści handlowej lub reklamowej.

 

It is forbidden to send private messages violating the rules regarding comments as described in Par. 4 Pt. 4 of those terms of service. In addition, it is forbidden to send any private messages containing advertising or commercial information.

 

 1. Każdy użytkownik, który otrzyma wiadomość będącą, jego lub jej zdaniem, spamem jakiegokolwiek rodzaju ma prawo powiadomić o tym usługobiorcę wysyłając wiadomość elektroniczną na adres podany we wstępie. Każdorazowo, usługodawca postąpi odpowiednio do otrzymanego zgłoszenia. W szczególności, usługodawca może zablokować konto usługobiorcy rozsyłającego niepożądane wiadomości prywatne.

 

Each Client who has received a message which, in his or her opinion, should be considered as spam of any kind, has the right to inform the Service Provider of such occurence by sending an email to the address as provided at the beginning of those terms of service. In each case, the Service Provider will act accordingly. In particular, the Service Provider may block the account of anyone sending unwanted private messages.

 

 1. Każdy usługobiorca ma prawo wzglądu do swoich danych przetrzymywanych przez usługodawcę. Aby uzyskać dostęp do danych należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres podany we wstępie.

 

Each Client has the right to look into his/her private data kept by the Service Provider. In order to get access to such data, the Client must send a request to the email address provided at the beginning of those terms of service.

 

 1. Zarejestrowany usługobiorca ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze swojego konta i wszystkich przywilejów wynikających z rejestracji. Usługodawca, na wniosek usługobiorcy, niezwłocznie usuwa wszystkie przechowywane o usługobiorcy dane ze swoich baz danych lub jakichkolwiek innych rejestrów. Aby zrezygnować z rejestracji, usługobiorca powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres podany we wstępie.

 

A registered Client has the right, at any time to resign from his or her account and all priviledges assciated with being registered. The Service Provider, upon receiving a request from the Client, immediately and with no unnecessary delay, will remove any of the Clients data from the Service Provider data base and/or other registries. To resign from registration, a Client needs to send a request to the address provided at the beginning of the terms of service.

 

 1. Rejestracja w serwisie oznacza również wyrażenie zgody na wykorzystanie adresu poczty elektronicznej przez usługodawcę w celu przesyłania newsletter’a oraz innych informacji komercyjnych i handlowych.

 

Registering to the Blog is also equivalent to an agreement to have the Service Provider use the Client’s email address for the purpose of sending a newsletter and other commercial and advertising information.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania prywatnych wiadomości wewnętrznych serwisu zawierających informacje handlowe.

 

The service provider reserves the right to send private messages via the Blog’s internal messaging system containing commerical information to all registered users.

 

§ 7 – INFORMACJA HANDLOWA I REKLAMA

§ 7 – COMMERCIAL INFORMATION AND ADVERTISEMENTS

 

 1. Blog udostępnia szereg form przekazywania informacji handlowej i reklam przez usługobiorców (reklamodawców) do innych usługobiorców (użytkowników serwisu).

 

The Blog provides a wide variety of means to present advertising and commercial information from Clients (advertisers) to other Clients (Blog users).

 

 1. Informacja handlowa zawsze jest odpowiednio oznaczona, tak aby użytkownik serwisu był świadomy, że ma do czynienia z taką informacją.

 

Commercial information is always properly described, so that Clients are made aware that they are looking at advertising.

 

 1. Informacje handlowe i reklamy mogą być przekazywane w następujący sposób:

 

Commercial information and advertising can be presented in the following ways:

 

 1. Wizualizacja graficzna i tekstowa, prezentowana na stronach serwisu (tzw. bannery lub boksy reklamowe).

 

Tex tor graphic representation, shown on the web pages of the Blog (so-called banners or advertising boxes).

 

 1. Artykuły sponsorowane pisane przez usługodawcę lub przez reklamodawcę, umieszczane wśród artykułów o treści niehandlowej.

 

Sponsored articles written by the Service Provider or the Client (advertiser), which are placed among non-commercial posts.

 

 1. Wizualizacje graficzne i tekstowe rozsyłane poprzez newsletter.

 

Text and graphical advertising transmitted through the newsletter.

 

 1. Wizualizacje graficzne i tekstowe rozsyłane poprzez prywatne wiadomości wewnętrzne serwisu.

 

Text and graphical advertising transmitted through private messages send through internal Blog mechanisms.

 

 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do selekcjonowania reklamodawców. W szczególności, usługodawca nie będzie zamieszczał w serwisie ani newsletterze reklam lub informacji handlowych łamiących prawo, nawiązujących do pornografii lub przemocy ani innych, które usługodawca uzna za nieodpowiednie dla odbiorców serwisu.

 

The Service Provider reserves the right of advertiser selection. In particular, the Service Provider will not present, on the Blog or in the newsletter, advertising or commercial information which is illegal, referencing pornography or violence o rany others which the Service Provider, at his own discretion, considers inapropriate for the Blog’s audience.

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące prezentacji informacji handlowej i reklamy można uzyskać pod adresem advertising [@] blogofpoland.com.

 

Additional information regarding the display of commercial information and advertising can be obtained by emailing advertising@blogofpoland.com.

 

§ 8 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 8 – PRIVACY POLICY

 1. Administratorem danych osobowych jest Mike Sierra Professionals Michał Swoboda, której dane kontaktowe podane zostały we wstępie.

 

The administrator of personal and private data is Mike Sierra Professionals Michał Swoboda, the contact information for which has been provided at the beginning of those terms of service.

 

 1. Każdy użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane przechowywane przez Blog.

 

Each user (Client) has the right to insight into his/her data being held by the Blog.

 

 1. Jedyne dane przechowywane przez system Bloga to imię, nazwisko, login oraz adres poczty elektronicznej użytkownika. Dodatkowo użytkownik może zamieścić dowolną grafikę jako awatar w swoim profilu.

 

The only data being kept by the Blog system is the name, last name, login and email address. Additionally, each registered user may place any image or graphic as an avatar in his/her profile.

 

 1. Usługodawca nie wykorzystuje danych użytkowników do jakichkolwiek działań marketingowych, promocyjnych ani innych związanych z kampaniami marketingowymi podmiotów trzecich. Dane nie są nikomu udostępniane.

 

The Service Provider is not using the Clients data for any marketing or promotional activities performed by third parties. The data is not shared with anyone.

 

 1. Usługodawca może wykorzystać zebrane adresy email użytkowników w celu wysyłania informacji o Blogu, zmianach, nowościach lub innych. Informacje komercyjne mogą również być rozsyłane w zgodzie z zapisami niniejszego Regulaminu.

 

The Service Provider may use the collected email addresses of the Clients to send them information about the Blog, changes, news or other information. Commercial information may also be provided as per the arrangements in those terms of service.

 

 1. Jeżeli usługodawca zmieni brzmienie pkt. 4 niniejszego paragrafu, zmiana ta zostanie wprowadzona do niniejszego regulaminu a informacja o tej zmianie zostanie ogłoszona publicznie na Blogu. Ma to na celu umożliwienie użytkownikom usunięcia swoich danych z bazy zanim dane te zostaną wykorzystane do akcji marketingowych.

 

If the Service Provider changes the wording of pt. 4 of this paragraph, the change will be included in those terms of service and information about the change will be made public on the Blog. This is for the Clients to have an opportunity to remove their data from the Service Provider’s data base prior to any changes taken effect.

 

 1. Każdy użytkownik ma prawo, w każdej chwili, do wykasowania swoich danych z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę.

 

Each Client (user) has the right, at any point in time, to have his/her data ramoved from the database held by the Service Provider.

 

 1. Przekazanie danych przez użytkowników jest w pełni dobrowolne.

 

The submission of private and personal data to the Service Provider is completely voluntary.

 

§ 9 – POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

§ 9 – COOKIE POLICY

 

 1. Definicja plików „cookie” – pliki cookie są małymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwisy internetowe, w tym przez Blog, do przeglądarki usługobiorcy. Pliki te stanowią anonimowe źródło informacji o zachowaniach i potrzebach Usługobiorcy i mają na celu poprawę ogólnego komfortu korzystania z serwisu. Pliki cookie mogą być zachowywane na komputerze Usługobiorcy jedynie w czasie korzystania z Bloga (są usuwane z dysku twardego komputera w momencie zakończenia korzystania z witryny) lub mogą być przechowywane na dysku twardym przez dłuższy okres. Pliki cookie wysyłane mogą być bezpośrednio przez Blog jak również przez strony trzecie, w tym przez reklamodawców.

 

Cookie file definition – cookie files are small text file which are being sent by Internet services, including the Blog, to the Internet Browser of the Client. They are a source of anonymous information about the behaviour and needs of a Client and aim to improve the overall comfort of using the Blog. Cookies may be saved on the Clients computer either only during his/her stay on the site (they are removed from the hard drive as soon as the user leaves the site) or may remain on the hard drive for longer periods. Cookies may be sent directly by the Blog or by third party sites, such as advertising agents.

 

 1. Blog wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu prowadzenia analiz statystycznych użytkowników Bloga, które są następnie wykorzystywane przez Usługodawcę w celu dostosowania treści do ogólnego profilu Usługobiorcy. W szczególności, pobierane są informacje takie jak: kraj pochodzenia zapytania, adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia mobilnego wykorzystanego do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, ilość stron serwisu obejrzanych podczas jednego pobytu oraz częstość powracania na stronę. Dane te są anonimowe, nie ma żadnych innych informacji o tożsamości Usługobiorców.

 

The Blog is using cookies only for the purpose of performing statistical analysis of the Blog traffic, which are then used by the Service Provider to better match the content to the overall profile of the Client. In particular, the Blog is retaining information such as: country of origin of the web request, IP address, Internet browser type, operating system type, type of mobile device used to browse the Blog, time spent on the site, numer of pages visited during a stay on the site and the frequency of returning to a site. This data remains anonymous, there are no other information reflecting the identity of the Client.

 

 1. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców umieszczających swój kod na stronach Bloga. Usługodawca nie ma wpływu na zawartość ani sposób wykorzystania takich plików cookie, ani też na sposób wykorzystania plików cookie już obecnych na twardym dysku Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania reklamodawców, jednocześnie zapewniając, że współpracuje jedynie z renomowanymi i dobrze znanymi firmami.

 

Cookies may also be used by advertisers who place their code on the Blog’s pages. The Service Provider has no influence on the content of those cookies not on the way they are being used, or on the way the advertiser uses cookies already present on the Client’s hard drive. The Service Provider has no responsibility for the actions of the advertisers while at the same time, the Service Provider ensures to be working only with renowed and well known companies.

 

 1. W myśl dyrektywy europejskiej nr 2009/136/WE Usługodawca musi uzyskać zgodę Usługobiorcy na wykorzystanie plików cookies. Każdy Usługobiorca ma możliwość wyłączenia akceptowania plików cookie przez wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę internetową. Jednocześnie, w sposób bardzo nieskomplikowany, każdy Usługobiorca może w każdej chwili wykasować wszystkie pliki cookies znajdujące się na jego lub jej twardym dysku. Aby usykać informację jak tego dokonać, należy skonsultować Pomoc samej przeglądarki internetowej lub zapytać jej autora. Usługobiorca uważa, że ze względu na poziom łatwości wykonania opisanych wyżej czynności, niezablokowanie możliwości otrzymywania plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich akceptację, zaś nie wykasowanie plików cookies istniejących na twardym dysku – za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich pobranie.

 

In view of European Union Directive 2009/136/WE the Service Provider must obtain the Clients permission to use cookies. Every Client has the possibility to turn off the acceptance of cookies in the Internet browser of his / her choice. At the same time, in a very uncomplicated way, each Client may at any time delete all cookies present on his or her hard drive. In order to learn on how to do this, a Client should consult the corresponding Internet browser’s Help section or contact the author of the browser. The Service Provider assumes that due to the extremely low level of difficulty associated with the tasks above, if the option to receive cookies is not disabled it is equivalent to a permission to accept them. Similarly, if cookies present have not been deleted, it is assumed to be equivalent to a permission for the Service Provider to use them.  

 

 

§ 10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10 – FINAL PROVISIONS

 

 1. Wszystkie kwestie nieomówione w niniejszym regulaminie powinny być wykonywane i rozpatrywane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

All aspects which have not been touched upon in those terms of service will be avaluated based on the Civil Code of the Republic of Poland.

 

 1. Dodatkowe informacje o serwisie jak i statusie prawnym prowadzonych przez serwis działań można uzyskać pod adresem michal.swoboda@blogofpoland.com.

 

Additional information about the Blog as well as the legal state of the services rendered can be obtained by emailing michal.swoboda@blogofpoland.com.